Att möta självskadebeteende kurs 190613 & 190618

Utbildningen riktas till  personal inom BUP Heldygnsvård som möter personer som visar emotionell instabilitet, impuls- och känslostyrda beteenden och självdestruktiva, självskadande eller suicidala beteenden. Arbetet kräver ofta stort engagemang och tar mycket resurser, men ger inte alltid önskat resultat. Målsättningen med utbildningen är att öka förmågan att hantera svåra samtal och situationer, förbättra förståelsen för självskadebeteende och utveckla hjälpande färdigheter i möte med personer med självskadebeteende. 

Att möta självskadebeteende -                Kunskap, förståelse och färdigheter

INTRODUKTION

Utbildningen riktas till  personal som möter personer som visar emotionell instabilitet, impuls- och känslostyrda beteenden och självdestruktiva, självskadande eller suicidala beteenden. Arbetet kräver ofta stort engagemang och tar mycket resurser, men ger inte alltid önskat resultat. Målsättningen med utbildningen är att öka förmågan att hantera svåra samtal och situationer, förbättra förståelsen för självskadebeteende och utveckla hjälpande färdigheter i möte med personer med självskadebeteende. 

 

Utbildningen är en del av Nationella Självskadeprojektets arbete med att förbättra vårdinsatser. Det ligger i linje med dokumentet Rekommendationer för insatser vid självskadebeteende, på uppdrag av Socialdepartementet och Sveriges kommuner och landsting (SKL).

 

Efter genomgången kurs finns möjlighet att delta i booster som ges kontinuerligt en gång per termin. Anmälan till booster sker separat då deltagarande i kursen inte förutsätter plats på boosteromgången. Det är möjligt att delta i booster efter behov, flera gånger.

 

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Utbildningsinnehållet baseras främst på tankegångar från Dialektisk Beteendeterapi (DBT), men även Kognitiv Beteendeterapi (KBT). Under utbildningen kommer vanligt förekommande problem och utmaningar att belysas genom föreläsningar, diskussioner och övningar. Fokus ligger på: 

 

  • Människor i kris och känslomässig obalans
  • Självskadebeteendets funktion
  • Antaganden och värdegrund
  • Biosocial teori
  • Medveten närvaro
  • Primära känslor och deras funktion
  • Acceptans- & valideringsfärdigheter
  • Förändringsstrategier och färdigheter för känsloreglering
  • Dialektik & effektiva antaganden
  • Förhållningssätt och bemötande, s.k. dialektisk samtalsstil

 

 

 

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till Dig som är personal inom barn- och ungdomspsykiatri, heldygnsvård. Du kan vara läkare, psykolog, receptionist, skötare, sjuksköterska, behandlingspedagog eller paramedicinsk personal. Det är positivt att hela arbetslag går kursen för ett ökat genomslag på arbetsplatsen. Utbildningen vänder sig inte till medarbetare som ingår eller planeras ingå i ett DBT-team för att arbeta psykoterapeutiskt.

 

UPPLÄGG & TIDER

Utbildningen omfattar ett förarbete i form av inläsning av Basmodulen i Nationella självskadeprojektets webutbildning (ca halv dag) och två intensiva, sammanhängande heldagar. Upplägget omfattar både föreläsningar, diskussioner, övningstillfällen och hemuppgifter. Deltagarna erhåller kursmaterial på plats. Intyg vid fullt deltagande.

 

UTBILDARE

Utbildarna är utbildade inom DBT/KBT och har mycket goda kunskaper och erfarenheter av arbete med patienter med självskadebeteende. På utbildningen medverkar också en gästföreläsare med egen erfarenhet av självskadebeteende, Pia Ejeklint från patientorganisationen SHEDO/Firmify AB. Utbildningen är ursprungligen utvecklad av Anita Linnér och Peter Thunström, samt vidareutvecklad av Camilla Kordnejad Karlsson och Ulrica Bonde. Denna gångs leds kursen av Sanna Marek och Annelie Hallberg, DBT-teamet.

 

FÖRKUNSKAPER

Utbildningen kräver att deltagarna gått igenom Basmodulen i Nationella självskadeprojektets webutbildning (ca halv dag) du når den via hemsidan www.nationellasjalvskadeprojektet.se Den går ut på att få grundläggande kännedom om aktuell kunskap om självskadebeteende: Definitioner, prevalens, genusperspektiv, samsjuklighet, riskfaktorer, självskadandets funktion samt närståendes roll. Efter du genomfört basmodulen skriver du ner 3 situationer där självskadebeteende förekommit, det kan handla om både problematiska situationer eller när du uppfattar att det fungerat bra. Dessa situationer kommer du har hjälp av vid övningar och diskussioner under utbildningen.

 

Tid:                                             13 och 18 juni 2019             kl. 08:30– 16:30

Plats                                    Personalrummet, A-Huset Sachsgatan 10 plan 2
Anmälan                                        via Lärtorget https://lartorget.sll.se. Anmälan ska ske i samråd med enhetschefen.
Sista anmälningsdag              11/6 2019  kl 12.00      

Välkommen med din anmälan!

Lotta Landegren

Utbildningsledare

073 0868773

charlotte.landegren-wesstrom@sll.se