VFU-enkät helårsresultat HT18-VT19

Välkommen till presentation av helårsresultat HT18-VT19 av VFU-enkäten för kvalitetsuppföljning av verksamhetsförlagd utbildning

För utveckling av den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs kvalitetsuppföljning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på uppdrag av det gemensamma Utbildningsrådet inom FoUU-samverkan. Uppföljningen görs ur tre perspektiv; studenter, medarbetare och chefer. För uppföljningen används webbaserade enkäter som är gemensamt framtagna av de medverkande aktörerna. Studenterna får enkäten efter varje avslutad VFU-period. Medarbetare och chefer får enkäten i samband med medarbetaruppföljningen.

Helårsrapporten för HT18-VT19 presenteras nu på en övergripande nivå av Origo Group i samverkan med Region Stockholm och berörda lärosäten.  

Studenter från Ersta Sköndal Bräcke Högskola, Karolinska Institutet och Sophiahemmet Högskola som under året höstterminen 2018 och vårterminen 2019 hade verksamhetsförlagd utbildning på Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och Södersjukhuset omfattades av denna uppföljning.

Program 
Resultatpresentation
Paus - bensträckare med kaffe
Diskussion

Välkommen!