Att Möta självskadebeteende, BOOSTER

UTBILDNINGSDAGEN är en uppföljning på och riktas till den personal som tidigare gått 2,5 dagars bemötande utbildning.

Inbjudan till uppföljningsdagen

 

ATT MÖTA SJÄLVSKADEBETEENDE

Kunskap, förståelse och färdigheter för hjälpande insatser

 

 

UTBILDNINGSDAGEN är en uppföljning på och riktas till den personal som tidigare gått 2,5 dagars bemötande utbildning.

 

Utbildningen är en del av Nationella Självskadeprojektets arbete med att förbättra vårdinsatser. Det ligger i linje med dokumentet Rekommendationer för insatser vid självskadebeteende, på uppdrag av Socialdepartementet och Sveriges kommuner och landsting (SKL).

 

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Utbildningsinnehållet baseras främst på tankegångar från Dialektisk Beteendeterapi (DBT), men även Kognitiv Beteendeterapi (KBT). Under kursen kommer vanligt förekommande problem och utmaningar att belysas genom föreläsningar, diskussioner och övningar. Fokus under uppföljningsdagen kommer ligga på: 

 

Repeterar kort följande:

  • Antaganden och värdegrund
  • Biosocial teori
  • Medveten närvaro
  • Acceptans- & valideringsfärdigheter

 

Utbildningen är vidareutvecklad med följande delar:

  • Förändringsstrategier och kedjeanalys, mer fokus på alternativa färdigheter
  • Förhållningssätt och bemötande, s.k. dialektisk samtalsstil med familjefokus

 

Obs! Du kan gå denna uppföljningsdag flera gånger, då upplägget till viss del anpassas efter deltagarnas önskemål. Det är bra att ha med sig egna tankegångar om fall eller situationer, gärna kedjeanalyser som du vill diskutera eller ha hjälp med. 

 

MÅLGRUPP

Utbildningen kräver att du gått 2,5-dagars bemötandeutbildning, du kan vara läkare, psykolog, receptionist, skötare, sjuksköterska, behandlingspedagog eller paramedicinsk personal. Det är positivt att hela arbetslag tar del av uppföljningsdagen för ett ökat genomslag på arbetsplatsen. Utbildningen vänder sig inte till medarbetare som ingår eller planeras ingå i ett DBT-team för att arbeta psykoterapeutiskt.

 

UPPLÄGG & TIDER

Om det var länge sedan du gick 2,5 dagarsutbildningen så repetera gärna Basmodulen i Nationella självskadeprojektets webutbildning (ca halv dag). Upplägget omfattar både föreläsningar, diskussioner, övningstillfällen.  Deltagarna erhåller utbildningsmaterial på plats. Intyg vid fullt deltagande.

 

UTBILDARE

Utbildarna är utbildade inom DBT/KBT och har mycket goda kunskaper och erfarenheter av arbete med patienter med självskadebeteende. Utbildningen är ursprungligen utvecklad och Anita Linnér och Peter Thunström, samt vidareutvecklad av Camilla Kordnejad Karlsson och Ulrica Bonde. Denna gång leds utbildningen av Sanna Marek  och Annelie Hallberg.

 

 

 

Tid                                               12 September 2019, kl. 08:30– 16:30

Antal deltagare:                      Booster ges endast med minimum 15 deltagare.

 

Plats                                    Sachsgatan 10, Hus A plan 2

 

Anmälan                                        via Lärtorget https://lartorget.sll.se. Anmälan ska ske i samråd med enhetschefen.

                                                         

 

Välkommen med din anmälan!

Lotta Landegren Wesström

Utbildningsledare