Digital kurs: Klinisk försäkringsmedicin för AT/BT-läkare (30 maj 2023)

Kursen syftar till att ge AT/BT-läkaren den försäkringsmedicinska kunskap och de tillhörande färdigheter som krävs för att kunna handlägga sjukskrivningsärenden och andra försäkringsmedicinska delar i patientarbetet med god kvalitet.

Kursinnehåll

Kursen består dels av självstudier, dels av en lärarledd digital kursdag.

  • Klinisk försäkringsmedicin – sammanfattande föreläsning
  • Intygsövningar 
  • Arbetsgivarens roll och ansvar: arbetsmiljö, anpassning och rehabilitering. Samverkan
  • Företagshälsovårdens roll och uppdrag. Samverkan
  • Försäkringskassans roll och ansvar, vanliga ersättningar i socialförsäkringen. Samverkan
  • Ekonomiskt bistånd (Kommunen). Samverkan
  • Arbetsförmedlingens roll och uppdrag. Samverkan

Mål och syfte

Målet är att ge AT/BT-läkaren den försäkringsmedicinska kunskap och de tillhörande färdigheter som krävs för att kunna handlägga sjukskrivningsärenden och andra försäkringsmedicinska delar i patientarbetet med god kvalitet.

Några viktiga delar är läkarens försäkringsmedicinska uppdrag och försäkringsmedicinsk bedömning inklusive t ex funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsning och arbetsförmåga, jämlikhet och våld i nära relationer samt salutogent förhållningssätt. Kunskap om socialförsäkringen, intygsutfärdande och sjukskrivning som en integrerad del i patientens behandling, samt samverkan med andra aktörer i sjukskrivnings- och rehabprocessen och deras uppdrag ingår också.

Under kursdagen medverkar försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare, rehabkoordinator, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, arbetsgivarrepresentant/HR, representant från företagshälsovården samt kommunrepresentant.

Målgrupp

AT/BT-läkare i Region Stockholm.

Förkunskaper

Det finns en lista över och länkar till självstudier som ska genomföras innan kursen på Camm's hemsida (länk)

Självstudierna inklusive reflektion tar max 3 h att genomföra. Notera gärna ett par försäkringsmedicinska frågor som uppstår när du genomför självstudierna eller från ditt kliniska arbete, och ta med dessa till kursdagen!

Kursgivare

Försäkringsmedicin, CAMM

Plats

Digitalt, Teams

Anmälan

Anmäl dig på Camm's hemsida (länk)

Sista anmälningsdag 2023-05-24

Kontakt

Har du frågor...

Fredrik Johansson
Överläkare, medicinskt sakkunnig försäkringsmedicin, Centrum för arbets- och miljömedicin

E-post:  Fredrik.c.johansson@regionstockholm.se

------------

Nikolai Bergstedt
Kursadministratör

E-post: camm.slso@regionstockholm.se